Bắp cải có tháp văn xương- tài phước bộ bộ cao H186G