Bắp cải và hoa cải xanh trên bụi mẫu đơn lưu ly đế gỗ lớn LN070