Cây thạch anh hồng thân đại thụ, chậu hoàng cung KC112