Chuỗi thạch anh tím nhạt Braxin 10li 19hạt S6215-S6-1005