Chuông gió 6 ống nhôm trắng – chữ Phúc trên CG1256