Khỉ cát tường ôm đào nguyên bảo -tụ phước kim hầu K074M