Khỉ ôm túi vàng cưỡi ngựa trên núi – Mã thượng phong hầu K003M