Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật) S6340-6