Phật bản mệnh đá hắc ngà – Tuất, Hợi ( A Di Đà) S6340-8