Phật bản mệnh đá hắc ngà tuổi Mão ( Văn Thù Bồ Tát) S6340-3