Phật bản mệnh đá hắc ngà tuổi Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát) S6340-5