Phật bản mệnh đá hắc ngà- Tý ( Thiên Thù Thiên Nhãn) S6340-1