Phật bản mệnh đá mã não _ Thân, Mùi ( Như Lai Đại Nhật) S6337-6