Phật bản mệnh đá mã não đỏ _ Tuất, Hợi ( Phật A Di Đà) S6337-8