Phật bản mệnh đá mã não đỏ – Mão ( Văn Thù Bồ Tát) S6337-3