Phật bản mệnh đá mã não đỏ – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng) S6337-2