Phật bản mệnh đá mã não – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát) S6337-4