Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mão ( Văn Thù Bồ Tát) S6339-3