Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật) S6339-6