Phật bản mệnh đá mắt mèo -Sửu, Dần ( Hư Không Tạng Bồ Tát) S6339-2