Phật bản mệnh đá mắt mèo- Tý ( Thiên Thù Thiên Nhãn) S6339-1