Phật bản mệnh đá ngọc Đông linh – Mão ( Văn Thù Bồ Tát) S6338-3