Phật bản mệnh đá ngọc Đông linh – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát) S6338-5