Phật bản mệnh đá ngọc Đông linh -Tý ( Thiên Thù Thiên Nhãn ) S6338-1