Phật bản mệnh ngọc Phỉ thúy A+++ (Mùi, Thân) S6507-6