Phật bản mệnh ngọc Phỉ thúy A+++ tuổi Sửu, Dần – S6507-2