Phật bản mệnh ngọc Phỉ thúy lớn A+++ (Dậu) S6508-7