Phật bản mệnh ngọc Phỉ thúy lớn A+++ (Ngọ) S6508-5