Phật bản mệnh ngọc Phỉ thúy lớn A+++ (Thìn, Tỵ) S6508-4