Phật bản mệnh ngọc Phỉ thúy lớn (Tuất, Hợi) S6508-8