Tam đa phước lộc thọ vàng kim sa bên tháp nén vàng lớn LN113