Tam dương vàng, đế thủy tinh- tam dương tụ tài H067G