Thiềm thừ ngọc vàng cam thần tài trung trên đế gỗ xoay LN096