Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen LN102