Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đa sắc LN103