Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay LN091