Thiềm thừ xanh ngọc thần tài trung trên đế gỗ xoay LN095