Tỳ hưu cam nhỏ- tụ tài bích tà, chiêu tài bích tà H147G