Tỳ hưu đỏ trên bắp cải- vượng tài thủ nghiệp H151G