Tỳ hưu vàng ngọc kéo bắp cải trên đế gỗ trung LN045