Tỳ hưu vàng trên đế thủy tinh – tỳ hưu chiêu tài H149G