Tỳ hưu vàng – vượng tài bích tà, trấn trạch bích tà H119G