Tỳ hưu xanh ngọc trên tảng ngọc mẫu đơn khủng LN039