Tỳ hưu xanh- phú quý bích tà, trấn trạch bích tà H115G